Onze algemene voorwaarden

Identificatie

Commerciële naam: Veronique De Man
Telefoon: +32 485 285 224
E-mail: contact@designdeco.be
Adres: Tremelobaan 76, 3140 Keerbergen
Ondernemingsnummer: BE 0881.092.570 – RPR Leuven

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van “Veronique De Man” en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen “Veronique De Man” en de consument.

Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de hieronder besproken algemene voorwaarden door de klant. “Veronique De Man” behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

De artikelen aangeboden op deze website bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving om een goede beoordeling mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website inzake prijs of specificaties, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen

Afgebeelde prijzen zijn altijd geldig op de dag van consultatie of voor de eventueel vermelde geldigheidsperiode. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

Koopovereenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt “Veronique De Man” onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft “Veronique De Man” passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4) “Veronique De Man” kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de verkoopsovereenkomst. Indien “Veronique De Man” op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5) “Veronique De Man” zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van “Veronique De Man” waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflvering of uitvoering van de overeekomst of afstand.

6) Indien “Veronique De Man” zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door “Veronique De Man” gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie-, of andere persoonlijke gegevens, kan “Veronique De Man” in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Verzendkosten

De verzendingskosten worden bepaald door het gewicht en de grootte van uw bestelling, ongeacht het bedrag of het aantal bestelde artikelen. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Levering

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. “Veronique De Man” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. Bij BPost geldt dat het packet in een opslagpunt in uw buurt bewaard wordt.

Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen.

De maximale levertijd bedraagt dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient “Veronique De Man” de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald. “Veronique De Man” is als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

Voor meubilair dat niet op voorraad is, en besteld wordt op vraag van de klant, wordt onderling een levertermijn overeengekomen. Dit geldt ook voor maatwerk.

Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via e-mail, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen. U kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Wij kunnen de praktische kant van de retour voor u regelen, wat goedkoper kan uitkomen. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Het recht van retour geldt niet voor maatwerk.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van veertien dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, exclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door “Veronique De Man”, dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan “Veronique De Man” of de leverancier van het artikel.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst van “Veronique De Man” en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan “Veronique De Man”.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant “Veronique De Man” zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Betaling

Betalen op de websites van “Veronique De Man” gebeurt via een gespecialiseerd en 100% beveiligd extern online betalingsysteem. U kunt betalen met uw kredietkaart (Mastercard of Visa), met Bancontact, met IDEAL (voor Nederland).

Eigendomsrecht

“Veronique De Man” blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Toepassingsrecht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten tussen de websites van “Veronique De Man” en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven uitsluitend bevoegd.